ALKs bestemmelser vedr. ansvarsfraskrivelse

Disse bestemmelser vedr. ansvarsfraskrivelse finder anvendelse hver gang webstedet besøges og gælder enhver brug af webstedet og dettes indhold.

Velkommen til ALKs ”disease awareness”-websted. Formålet med dette websted er at give dig en introduktion til husstøvmideallergi. Webstedet og dettes indhold er som sådan kun tilgængeligt i informationsøjemed. Nærværende ansvarsfraskrivelse samt de ændringer, der af og til kan forekomme, finder anvendelse på din adgang til og brug af webstedet og dettes indhold.
 

Vores websted henvender sig til mennesker der bor i Danmark. Vi fremsætter ikke erklæringer om at indholdet, der er tilgængeligt på eller via vores websted, er velegnet til anvendelse, eller er tilgængeligt i, andre lande.

 

Information om sygdomme og behandling

Dette websted giver generelle oplysninger om allergi og beslægtede sygdomme samt behandlingen af disse. Disse oplysninger gives udelukkende i informationsøjemed. Sådanne oplysninger har ikke til hensigt og skal ikke opfattes som, ej heller erstatte, lægefaglig rådgivning ydet af en uddannet sundhedsfaglig person. Du bør ikke bruge oplysningerne heri til at diagnosticere et helbredsproblem eller en sygdom, og vi anbefaler dig at opsøge en professionel rådgiver inden for det relevante lægefaglige område, hvad angår anvendeligheden af ethvert specifikt aspekt af indholdet. Hvis du har eller mener at have helbredsproblemer, bør du kontakte din praktiserende læge eller en anden kompetent person med en sundhedsfaglig uddannelse.

 

Oplysningerne leveres ”som de er og forefindes”
Til trods for at ALK bestræber sig på at stille præcise og opdaterede oplysninger til rådighed, leveres oplysninger og alle fremadskuende erklæringer på dette websted ”som de er og forefindes”, og ALK fremsætter ingen erklæringer eller garantier, hverken eksplicitte eller underforståede, der omfatter, men ikke er begrænsede til, garantier for omsættelighed, ikke-krænkelse eller egnethed til et bestemt formål.

ALK fremsætter ingen erklæringer eller garantier vedrørende webstedet og dettes indhold, hvad angår indholdets fuldstændighed, nøjagtighed, troværdighed, punktlighed, tilgængelighed, uafbrudte eller fejlfrie funktionsdygtighed samt overholdelse af gældende love, eller at dette websted eller den server, der gør dette websted tilgængeligt, er fri for virus eller andre skadelige elementer.

Når du anvender dette websted, accepterer du at der er en risiko for at oplysningerne er ufuldstændige eller upræcise, eller at disse oplysninger ikke lever op til dine behov eller krav.

 

Fraskrivelse af erstatningsansvar
Hverken ALK eller en hvilken som helst af de parter der er involveret i udarbejdelse, fremstilling eller leverance af dette websted vil være ansvarlige for beskadigelse eller skade der hidrører fra, relaterer sig til eller stammer fra din adgang til, eller manglende mulighed for at få adgang til, dette websted, ej heller din tiltro til oplysninger der hidrører fra webstedet, driftsfejl, fejl, udeladelser, afbrydelser, defekter, forsinkelse af driftsmæssig transmission, computervirus, fejl i computerprogrammer osv.

ALK fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte og utilsigtede skader samt følgeskader, pønalt begrundede skader, særlige og andre skader, tab af forretningsmuligheder, tab af indtjening samt andre tab og skader af enhver art.

 

Links til andre websteder
Dette websted kan indeholde links til websteder, der stilles til rådighed af andre parter end ALK. ALK er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke indholdet eller driften af sådanne websteder og er ikke være ansvarlig for fejl og skader, der stammer fra indholdet eller driften heraf. Sådanne links betyder ikke, at ALK har godkendt materiale på andre websteder.

ALK stiller links fra andre websteder til rådighed som en bekvemmelighed for brugere, og adgang til og brug af andre websteder end nærværende websted sker på eget ansvar.

 

Ændringer
ALK forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette indhold på nærværende websted samt begrænse adgangen til dette eller afbryde distribution af nærværende websted når som helst, efter eget skøn og uden varsel.

 

Ophavsret og brug af indholdet
Når du besøger dette websted, anerkender og accepterer du at indholdet af dette websted tilhører ALK og er beskyttet af lovgivningen om ophavsret. Endvidere anerkender og accepterer du at varemærker, servicevaremærker, handelsnavne, logoer og produkter, der vises på nærværende websted, er beskyttede i hele verden, og at ovennævnte ikke må anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra ALK.

Du har kun tilladelse til at downloade indholdet af nærværende websted til dit eget personlige og ikke-kommercielle brug. Det er ikke tilladt at modificere eller reproducere indholdet.

 

Brug af feedback
Alle spørgsmål, kommentarer, forslag og enhver anden kommunikation, inklusive ideer, opfindelser, koncepter, teknikker eller know-how, som du eventuelt sender til nærværende websted eller på anden vis sender til ALK, på elektronisk eller anden vis, sker på et ikke-fortroligt grundlag og vil være ALKs ejendom, som ALK uden begrænsninger kan anvende på enhver måde og til ethvert formål, inklusive udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af varer eller tjenesteydelser.

 

Diverse
I tilfælde af at en eller flere bestemmelser i nærværende ansvarsfraskrivelse vurderes som ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve, vil denne/disse bestemmelse/r blive fjernet, uden at dette får betydning for håndhævelsen af samtlige resterende bestemmelser.

 

Lovvalg og værneting
Din adgang til og anvendelse af nærværende websted samt indholdet heraf reguleres af og fortolkes i henhold til dansk lovgivning uagtet dets bestemmelser om lovvalg, og du anerkender hermed at det korrekte og eneste sted for afgørelse af enhver uenighed, der måtte opstå på grundlag af eller i relation til nærværende ansvarsfraskrivelse, er de danske domstole.